Edukacija – Terapija igrom: vještine i intervencije u radu sa djecom

NVO Autentik (Podgorica) u saradnji sa Centrom Proventus (Zagreb) sa zadovoljstvom Vas poziva na trodnevnu stručnu edukaciju :

 TERAPIJA IGROM: VJEŠTINE I INTERVENCIJE U RADU S DJECOM

 23., 24. i 25.mart 2018. u Podgorici

Cilj edukacije je naučiti stručnjake kako koristiti  vještine i tehnike iz direktivne i nedirektivne Terapije igrom u radu s djecom predškolske i školske dobi.

 Namijenjena je za: psihologe, pedagoge, specijalne pedagoge, defektologe, edukacijske rehabilitatore, socijalne radnike, psihijatre, logopede, vaspitače, učitelje kao i sve druge koji rade s djecom.

Centar Proventus je prvi licencirani centar za sprovođenje edukacija iz područja Terapije igrom u Hrvatskoj od strane Američke organizacije terapije igrom (APT). 

U nastavku možete pogledati detaljnije informacije :

Poziv za stručnu edukaciju - TERAPIJA IGROM VJESTINE I INTERVENCIJE U RADU S DJECOM, mart 2018

Konkurs za još jedno radno mjesto koji raspisuje Klinički centar pod okriljem EU projekta iz programa Horizont 2020: „Implementation of an effective and cost-effective intervention for patients withpsychotic disorders in low and middle income countries in South Eastern Europe – IMPULSE“

 

Naziv radnog mjesta:

Saradnik u istraživanju

 

PROFIL KANDIDATA

Kvalifikacije

 • Ljekar – doktor medicinskih nauka ili
 • Doktor nauka iz oblasti psihologije, sociologije ili kognitivnih nauka

 

Status radnog mjesta:

Na određeno vrijeme, 3 godine, sa punim radnim vremenom

 

Lokacija:

Klinički centar Crne Gore, Ljubljanska bb, Podgorica, Crna Gora

 

Zaposleni izvještava:

Doc. dr Lidiji Injac Stevović, rukovodiocu istraživanja u Crnoj Gori

 

Uslovi:

Mjesečna zarada u bruto iznosu od 1.250 €

 

Finansijer:

Evropska unija

 

Rok za prijavljivanje:

Od 23.01.2018. do  07.02. 2018. godine do 15h

 

Sadržaj prijave:

 • Motivaciono pismo
 • CV u Europass formatu
 • Prijave predati lično preko arhive ili preporučenom poštom  na adresu: JZU  KCCG, Centar za nauku, Podgorica,  sa naznakom za „IMPULSE“.

 

Napomena: Aplikanti moraju imati boravište u zemljama EU ili pridruženim zemljama u trajanju od 3 godine u toku poslednjih 5 godina, da bi bili kvalifikovani za EU finansiranje.

 

Sažetak pozicije

 

Teška mentalna oboljenja predstavljaju veliki zdravstveni teret širom svijeta, sa velikom prazninom u načinima liječenja u zemljama nižeg i srednjeg prihoda u Jugoistočnoj Evropi. Donosioci odluka, planeri i profesionalna tijela u ovim zemljama posvećeni su premošćavanju te praznine; no ipak, oni imaju poteškoća u prevazilaženju osnovnih prepreka kao što je nedostatak finansija i kvalifikovanog osoblja. IMPULSEima za cilj da omogući razvoj djelotvorne zdravstvene njege bazirane na zajednici u ovim zemljama, implementirajući model intervencije pod nazivom DIALOG + koji je zasnovan na naučnim dokazima, lako sprovodiv, nije skup i kreira uštede. Intervencija je potpomognuta tehnologijom i zasnovana na komunikaciji u kojoj je fokus na pacijentu, na istraživanju kvaliteta života i fokusirana je na terapiju kojom se pronalaze rješenja problema. Terapija je kreirana tako da su susreti između terapeuta i pacijanata bolje strukturirani, obuhvatni i terapeutski djelotvorniji. DIALOG+ je djelotvoran u smanjenju kliničkih simptoma, poboljšanju kvaliteta života i smanjenju troškova liječenja. IMPULSE povezuje multidisciplinarni konzorcijum (eksperte iz psihijatrije, psihologije, zdravstvene ekonomije i transkulturalnog istraživanja) kako bi sproveli implementacionu studiju kombinovanih metoda, sa više slučajeva, u 5 zemalja srednjeg i nižeg prihoda – Bosni i Hercegovini, Kosovu, Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji. IMPULSE projekat će formulisati kontekstualno odgovarajući pristup i optimizovati sprovođenje metode intervencije u različitim zdravstvenim sistemima, ispitujući istovremeno kako lokalni, organizacioni i nacionalni faktori utiču na implementaciju, održivost i ekonomske troškove. Ovaj proces će generisati novo znanje kako da se najbolje razvije i organizuje zdravstvena njega mentalnih bolesnika u zajednici u zemljama srednjeg i nižeg prihoda kroz implementaciju djelotvornih i generičkih intervencija. Preduzećemo niz aktivnosti kako bismo objavili rezultate projekta i time maksimizovali uticaj istraživanja. To će uključivati prenošenje otkrića u nacionalne smjernice za implementaciju i politike u svakoj od zemalja.

 

 

Standardne obaveze i odgovornosti zaposlenog

 

 • Razvoj plana rada, u skladu sa planom projekta
 • Sprovođenje plana u dogovoru s rukovodiocem istraživanja
 • Pregled literature i priprema preglednih članaka
 • Priprema podataka za analizu, uključujući uređivanje i kodiranje
 • Obavljanje statističkih analiza
 • Sastavljanje rezultata prema naučnim standardima i priprema za publikovanje
 • Učestvovanje u zajedničkim projektnim aktivnostima, sastancima i obukama
 • Priprema izvještaja za projekat
 • Prezentovanje rezultata na konferencijama

 

 

Informacije o finansiranju

 

Radno mjesto se finansira iz programa Evropske unije za istraživanje i inovacije, Horizont 2020. Klinički centar je partner u projektu dok je koordinator projekta Queen Mary University of London.

 

Znanje i iskustvo (neophodno i poželjno)

 

 • Iskustvo u korišćenju kvantitativnih statističkih programa (npr. SPSS, STATA, SAS) [neophodno]
 • Iskustvo u pripremu sistematičnog pregleda literature i preglednih članaka [neophodno]
 • Publikovani autorski članci u naučnim časopisima [poželjno]
 • Odlično znanje engleskog jezika [neophodno]
 • Odlično znanje crnogorskog / srpskog / hrvatskog / bosanskog jezika [neophodno]

 

Vještine i kompetencije

 • Pisanje akademskih članaka
 • Komforno korišćenje Microsoft suite aplikacija (Word, Excel, Powerpoint itd.)
 • Sposobnost timskog rada
 • Sposobnost samostalnog rada
 • Vještine prezentacije, komunikacije i interpersonalne vještine
 • Tačnost u postizanju rokova
 • Motivacija za dalju naučnu karijeru

 

JZU Klinički centar Crne Gore raspisao konkurs za radno mjesto – saradnik u istraživanju

JZU Klinički centar Crne Gore, Klinika za psihijatriju, pod okriljem EU projekta iz programa Horizont 2020: „Implementation of an effective and cost-effective intervention for patients withpsychotic disorders in low and middle income countries in South Eastern Europe – IMPULSE“ , raspisuje javni konkurs za radno mjesto – saradnik u istraživanju.

Za prijem u radni odnos:

 

Naziv radnog mjesta:

Saradnik u istraživanju

 

Status radnog mjesta:

Na određeno vrijeme, 3 godine, sa punim radnim vremenom

 

Lokacija:

Klinički centar Crne Gore, Ljubljanska bb, Podgorica, Crna Gora

 

Zaposleni izvještava:

Doc. dr Lidiji Injac Stevović, rukovodiocu istraživanja

 

Uslovi:

Mjesečna zarada u bruto iznosu od 1.130 €

 

Finansijer:

Evropska unija

 

Rok za prijavljivanje:

Od 23.01.2018. do 7.02.2018.godine do 15h

 

Sadržaj prijave:

 • Motivaciono pismo
 • CV u Europass format
 • Prijave predati lično preko arhive ili preporučenom poštom  na adresu: JZU  KCCG, Centar za nauku, Podgorica,  sa naznakom za „IMPULSE“.

 

Napomena: Aplikanti moraju imati boravište u zemljama EU ili pridruženim zemljama u trajanju od 3 godine u toku poslednjih 5 godina, da bi bili kvalifikovani za EU finansiranje.

 

Sažetak pozicije

 

Teška mentalna oboljenja predstavljaju veliki zdravstveni teret širom svijeta, sa velikom prazninom u načinima liječenja u zemljama nižeg i srednjeg prihoda u Jugoistočnoj Evropi. Donosioci odluka, planeri i profesionalna tijela u ovim zemljama posvećeni su premošćavanju te praznine; no ipak, oni imaju poteškoća u prevazilaženju osnovnih prepreka kao što je nedostatak finansija i kvalifikovanog osoblja. IMPULSEima za cilj da omogući razvoj djelotvorne zdravstvene njege bazirane na zajednici u ovim zemljama, implementirajući model intervencije pod nazivom DIALOG + koji je zasnovan na naučnim dokazima, lako sprovodiv, nije skup i kreira uštede. Intervencija je potpomognuta tehnologijom i zasnovana na komunikaciji u kojoj je fokus na pacijentu, na istraživanju kvaliteta života i fokusirana je na terapiju kojom se pronalaze rješenja problema. Terapija je kreirana tako da su susreti između terapeuta i pacijanata bolje strukturirani, obuhvatni i terapeutski djelotvorniji. DIALOG+ je djelotvoran u smanjenju kliničkih simptoma, poboljšanju kvaliteta života i smanjenju troškova liječenja. IMPULSE povezuje multidisciplinarni konzorcijum (eksperte iz psihijatrije, psihologije, zdravstvene ekonomije i transkulturalnog istraživanja) kako bi sproveli implementacionu studiju kombinovanih metoda, sa više slučajeva, u 5 zemalja srednjeg i nižeg prihoda – Bosni i Hercegovini, Kosovu, Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji. IMPULSE projekat će formulisati kontekstualno odgovarajući pristup i optimizovati sprovođenje metode intervencije u različitim zdravstvenim sistemima, ispitujući istovremeno kako lokalni, organizacioni i nacionalni faktori utiču na implementaciju, održivost i ekonomske troškove. Ovaj proces će generisati novo znanje kako da se najbolje razvije i organizuje zdravstvena njega mentalnih bolesnika u zajednici u zemljama srednjeg i nižeg prihoda kroz implementaciju djelotvornih i generičkih intervencija. Preduzećemo niz aktivnosti kako bismo objavili rezultate projekta i time maksimizovali uticaj istraživanja. To će uključivati prenošenje otkrića u nacionalne smjernice za implementaciju i politike u svakoj od zemalja.

 

 

Standardne obaveze i odgovornosti zaposlenog

 

 • Razvoj plana rada, u skladu sa planom projekta
 • Sprovođenje plana u dogovoru s rukovodiocem istraživanja
 • Pregled literature i priprema preglednih članaka
 • Priprema podataka za analizu, uključujući uređivanje i kodiranje
 • Obavljanje statističkih analiza
 • Sastavljanje rezultata prema naučnim standardima i priprema za publikovanje
 • Učestvovanje u zajedničkim projektnim aktivnostima, sastancima i obukama
 • Priprema izvještaja za projekat
 • Prezentovanje rezultata na konferencijama

 

 

Informacije o finansiranju

 

Radno mjesto se finansira iz programa Evropske unije za istraživanje i inovacije, Horizont 2020. Klinički centar je partner u projektu dok je koordinator projekta Queen Mary University of London.

 

 

PROFIL KANDIDATA

 

Kvalifikacije

 

 • Ljekar – doktor medicine ili doktor specijalista
 • Magistar: medicinskih nauka,psihologije, sociologije ili kognitivnih nauka

 

 

 

 

 

Znanje i iskustvo (neophodno i poželjno)

 

 • Iskustvo u korišćenju kvantitativnih statističkih programa (npr. SPSS, STATA, SAS) [neophodno]
 • Iskustvo u pripremu sistematičnog pregleda literature i preglednih članaka [neophodno]
 • Publikovani autorski članci u naučnim časopisima [poželjno]
 • Odlično znanje engleskog jezika [neophodno]
 • Odlično znanje crnogorskog / srpskog / hrvatskog / bosanskog jezika [neophodno]

 

Vještine i kompetencije

 • Pisanje akademskih članaka
 • Komforno korišćenje Microsoft suite aplikacija (Word, Excel, Powerpoint itd.)
 • Sposobnost timskog rada
 • Sposobnost samostalnog rada
 • Vještine prezentacije, komunikacije i interpersonalne vještine
 • Tačnost u postizanju rokova
 • Motivacija za dalju naučnu karijeru

 

 

 

Poziv na 4. konferenciju „Supervizija za suvremenu praksu“

Drage koleginice i kolege, u nastavku vam prosleđujemo poziv za 4.konferenciju koja će se održati u Opatiji :

“…Obavještavamo vas da će se od 14. do 16. 3. 2018. godine u Opatiji održati 4. hrvatska konferencija o superviziji s glavnom temom „Supervizija za suvremenu praksu“.

Na konferenciji će se analizirati postignuća i izazovi supervizije, daljnji razvoj obrazovanja za superviziju u Hrvatskoj i pružiti najnovije spoznaje o vještinama, metodama rada, teorijskim modelima i etičkim dilemama u superviziji. Uz ove „klasične teme“ na konferenciji će se razgovarali i o neki  sasvim novim temama kao što je supervizija pomagača koji rade s migrantima, multikulturnost u superviziji, novi oblici supervizije u sustavu socijalne skrbi, mogućnosti supervizije pomagača/asistenata u nastavi, supervizija i suvremene tehnologije (npr. Skype supervizija).

S obzirom na značaj supervizije u osiguranju kvalitete rada s korisnicima, konferencija je namijenjena svima koji su uključeni u pomažući rad: stručnjacima pomažućih profesija, onima koji rade s obiteljima, djecom, mladima i starima, stručnjacima u sustavu socijalne skrbi, odgoja, obrazovanja, zdravstva i civilnog društva, stručnjacima koji rade s ranjivim i posebno osjetljivim skupinama, savjetovateljima i terapeutima, polaznicima poslijediplomskh studija iz područja društvenih, humanističkih i edukacijskih znanosti, supervizorima i svima koji žele naučiti više o superviziji.

Na plenarnim predavanjima će se razmotriti nove spoznaje iz supervizije u Europi i Hrvatskoj. U usmenim izlaganjima će sudionici podijeliti iskustva i dileme vezane uz superviziju. Veliki broj radionica će omogućiti učenje o odabranim temama iz supervizije, a okrugli stolovi će dati pregled najvažnijih pitanja razvoja supervizije.

Konferenciju organiziraju, kao i do sada, Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Društvo za psihološku pomoć (DPP) i Hrvatsko društvo za superviziju i organizacijski razvoj (HDSOR).

Sve informacije, upute za prijavljivanje prijedloga izlaganja dostupne su na web-stranici www.supervizija-konferencija.org   ”

 

Sarajevski dani psihologije

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, od 19.4.2018. do 21.4.2018. godine, će biti domaćin održavanja naučno-stručnog skupa V SARAJEVSKI DANI PSIHOLOGIJE.
Naučno-stručni skup organizuje Odsjek za psihologiju i Centar za psihološka istraživanja, edukaciju i savjetovanje, koji djeluje u okviru Centra za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (NIRSA).
Naučno-stručni skup biti još jedna prilika za ponovno okupljanje velikog broja znanstvenika i stručnjaka iz prakse, kako iz Bosne i Hercegovine tako i iz inostranstva. Programom su predviđeni: plenarno predavanje, usmena saopštenja, poster sekcije, okrugli stolovi, radionice. Stoga Vas pozivamo da svojim učešćem doprinesete kvaliteti ovoga skupa.
Rok za prijavu sažetaka je 15.1.2018. godine.

Više informacija možete pronaći na linku  http://sdpsih.ff.unsa.ba/

Preporuka psiholozima za primjenu instrumenta za procjenu zrelosti za polazak u školu

Dijete ulaskom u školu postaje dio organizovane i strukturirane sredine, izlaže se sistemu vrednovanja i takmičenja, uz mogućnost doživljavanja neuspjeha i kritike. U školi se prvi put susreće s ozbiljnijim obavezama i odgovornostima, kao i novom organizacijom života.

Zbog ovih činjenica vrlo je važno  na odgovarajući način procijeniti zrelost djeteta za polazak u školu, a istovremeno otkriti i eventualne poteškoće, koje se u školi mogu još više produbiti te ih je potrebno pravovremenim i najprimjerenijim postupcima otkloniti.

Definisanje zrelosti, spremnosti djeteta za polazak u školu vrlo je složeno. Zrelost za školu predstavlja optimalan stepen razvijenosti različitih tjelesnih, intelektualnih, emocionalnih i socijalnih osobina.

Tjelesnu  zrelost djeteta, pri obaveznom sistematskom pregledu za prvi razred, ispituje ljekar – pedijatar.

Procjena intelektualne, emocionalne i socijalne zrelosti  je obavezan dio rada psihologa u školama. Iako se, često, doživljava kao rutinski posao, nerijetko bude jedna od zahtjevnijih aktivnosti. Dešava se da su psiholozi u nedoumici na koji način, u postojećim okolnostima i u vremenskim okvirima koji su im je na raspolaganju, najbolje da urade svoj posao. Kako izvršiti procjenu na najbolji mogući način, kako dobiti što više korisnih podataka, kako doći do značajnih informacija koje će se proslijediti roditeljima i učiteljima…? Već duže vrijeme psiholozi ističu da Ravenove progresivne matrice u boji nisu ni adekvatan ni dovoljan instrument za procjenu zrelosti. U nedostatku verbalnog dijela instrumenta, psiholozi koriste subtestove drugih instrumenata za procjenu, oslanjaju se na znanje iz razvojne psihologije, sopstveno iskustvo isl. Ovakav pristup procjenu zrelosti čini prilično neujednačenom i ostavlja prostor za nedoumice i nevjericu kako od strane roditelja, tako i kolega – stručnih saradnika, a posebno nastavnika.

Ukazujući na nedostatke dosadašnje procjene, nekoliko psihologa predložilo je da se počne sa korišćenjem insturmenta “Test zrelosti za školu +”. Glavni agrumenti za njegovu primjenu bili su da sadrži kako neverbalni, tako i verbalni dio, da je standardizovan na području Srbije i lako primjenjiv u našim uslovima i da su podaci koji se dobijaju sveobuhvatniji i značajniji. Primjenom testa mogu se dobiti značajni podaci kao što su sposobnost upamćivanja, sposobnost usmjeravanja pažnje, grafo-motorička spretnost djeteta, vizuo-motorna koordinacija, kao i podaci o posjedovanju praktičnih znanja. Test sadrži i subtest Vizuelni rječnik koji je namijenjen djeci kojoj službeni jezik u Crnoj Gori nije maternji te se pomoću njega može procijeniti nivo razumijevanja i uopšte primjene ovog instrumenta, ali i mogućnost praćenja nastave na našem jeziku.

U skladu sa tim, ove školske godine nekoliko psihologa koristilo je instrument – TZŠ+. Iskustvo u primjeni je pokazalo da test iziskuje više vremena za zadavanje i zahtjevniji je za onog ko ga primjenjuje, ali da je neuporedivo sveobuhvatniji i informativniji u odnosu na do sada korišćene Ravenove progresivne matrice u boji. Nakon primjene testa psiholog raspolaže sa više podataka o djetetu i sigurniji je u ispravnost svoje procjene. Ima bolju sliku o nivou razvoja govora, razvijenosti pažnje i pamćenja, pojmovnom ili logičkom mišljenju. Takođe, ima informaciju o grafomotornim vještinama koje imaju značajan uticaj na savladavanje vještina čitanja i pisanja koje su temeljne vještine daljeg školovanja. Nesporno, najveća dobit ovog intrumenta je što imamo opipljivije dokaze o emocionalnoj zrelosti, odnosno da li je dijete postiglo određeni stepen emocionalne stabilnosti i samokontrole. Naime, dijete kod ovog testa, za razliku od situacije koju imamo sa Ravenovim progresivnim matricama, već sâmo ima povratnu informaciju o tačnosti odgovora. Tako da, kada se nađe u situaciji da ne zna odgovor na neko pitanje, možemo pratiti reakciju kontrole emocija, kao i motiva da nastavi dalji rad. Za dijete pred polazak u školu je bitno da ima određeni nivo tolerancije na frustraciju, što će mu omogućiti da istraje u učenju i onda kad mu neće biti prijatno i zanimljivo, da prihvata uspjeh, odnosno neuspjeh, te da se zna nositi s osjećajima koji ih prate. I, naravno, sa emocionalnom zrelošću je usko povezana i socijalna zrelost, te time možemo djelimično imati uvid kako će proteći ulazak djeteta u nove i, često nepredvidive, socijalne situacije u kojima se za svoj položaj moraju sami izboriti.

Samim tim, roditelji/staratelji dobijaju značajne povratne informacije o svom djetetu, a učitelji potpuniju i pouzdaniju sliku o učenicima koje treba da vaspitavaju i obrazuju.

Upravo iz svega navedenog, jasno i nedvosmisleno se vidi prednost ovog instrumenta, kao i dobit za sve učesnike tog procesa, prije svega djecu, zatim  roditelje, učitelje, psihologe… Ovim smo na putu da testiranje, koje je sastavni dio upisne procedure, dobije što realnije profesionalno utemeljenje zbog čega se sprovodi.

 

Ostvarena saradnja sa Društvom psihologa Hrvatske

Predsjednik Udruženja psihologa, Radiša Šćekić i predsjednica Skupštine udruženja psihologa Zorica Minić, prisustvovali su 25. godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa od 8. do 11. novembra 2017. godine koja je održana u Zadru. Glavna tema konferencije je bila  Psihologija u promociji i zaštiti ljudskih prava i društvene pravednosti.

Konferencija je bila izuzetno dobro posjećena. Realizovan je veliki broj aktivnosti (187 prema podacima organizatora) u kojima je aktivno učestvovalo 370 koleginica i kolega. Konferencija se odvijala u Falkensteiner Resortu u Zadru, paralelno u 6 do 8 sala istovremeno.

Predstavnici Hrvatskog psihološkog društva su pokazali izuzetnu spremnost i zainteresovanost za uspostavljanje svih oblika saradnje sa Udruženjem psihologa Crne Gore. Imali smo susrete i razgovore sa predsjednikom HPD-a Josipom Lopižićem inače članom Stalnog vijeća EFPA, razgovor sa predsjednicom psihološke komore Andrejom Bogdan, kao i sa direktoricom Naklade Slap Biserkom Matešić. Posjetili smo Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru i razgovarali  sa šefom odsjeka Zvjezdanom Penezićem kao i profesorkama Anom Slišković i Artom Dodaj koji su istakli da su veoma raspoloženi  za saradnju.

Sa gospodinom Josipom Lopižićem dogovorili smo saradnju u vise pravaca. Zainteresovani su da posjete Crnu Goru tj. naše udruženje gdje su spremni da našim članovima putem radionica ili predavanja pojasne sve aspekte djelovanja udruženja,moguće dileme o zakonu o psihološkoj djelatnosti i sve ostalo što bi nas interesovalo i koristilo članovima našeg udruženja. Posjetu bi iskoristili i za potpisivanje memoranduma o saradnji dva udruženja. Dogovorili smo i podršku gospodina Lopižića za nase učlanjivanje u EFPA. On smatra da bi mogli biti primljeni u EFPA na konferenciji u Moskvi 2019. godine.On ce početi lobiranje,kao naš medijator već na skupu u Pragu krajem novembra ove godine.

Održan je sastanak i sa profesoricom Jasminkom Despot-Lučanin sa katedre za psihologiju koja je na Hrvatskim znanostima u Zagrebu. Gospodin Damir Lučanin, profesor na ovoj katedri i predsjednik sekcije kliničkih psihologa Hrvatske nije mogao prisustvovati ovom sastanku,ali je zato poslao pismo u kome nudi saradnju u bilo kojem vidu a da je u našem interesu.

Dobili smo odgovore na neke od naših dilema, uzeli kataloge izdavačke kuće, uzeli značajne zbirke psiholoških skala i upitnika, i što je najznačajnije uspostavili mogućnosti buduće saradnje na više polja.

U Zadru su kao gosti konferencije pored nas bili i predstavnici Albanske asocijacije psihologa.Sa predsjednicom Albanskog udruženja Dr. Valbonom Treskom i njenim saradnicama imali smo više sadržajnih sastanaka i razgovora o našoj budućoj saradnji. Dogovoreno je da se već u decembru  ili januaru sastanemo(u Tirani ili Podgorici) i pripremimo memorandum o zajedničkoj saradnji.

 

 

Jednodnevni seminar “Kako sa djecom – vještine i intervencije iz ugla Terapije igrom”

 

Drage kolege, NVO Autentik (Podgorica) u saradnji sa Centrom Proventus (Zagreb) sa zadovoljstvom Vas poziva na jednodnevni seminar:

“Kako sa djecom – vještine i intervencije iz ugla Terapije igrom”

Seminar integriše vještine i tehnike iz direktivne i nedirektivne terapije igrom primjenjive u radu s djecom predškolske i školske dobi.

U ovom seminaru, obradićemo faze dječjeg emocionalnog i socijalnog razvoja te ćemo to povezati s terapijom igrom. Saznaćete osnovne informacije o terapiji igrom: za koga je namijenjena, kako se je razvijala, koje su njene temeljne postavke i kako se mogu koristiti u svakodnevnom radu. Uz teorijski dio, pripremićemo i iskustvene aktivnosti kako bismo dodatno objasnili i dublje razumjeli obrađenu teoriju. Na kraju seminara, imaćete vještine i nove tehnike kako riješiti neke dječije probleme koje se javljaju tokom razvoja i naučiti kako terapija igrom u tome pomaže.

Voditeljica seminara:
Tatjana Gjurković, magistar psihologije, registrovana terapeutkinja igrom (RPT), privremena učiteljica i supervizorka transakcione analize (PTSTA)

 

 

Poziv na seminar

Održana obuka psihologa za primjenu i interpretaciju PAI inventara ličnosti u Javnoj ustanovi Kakaricka gora

U Javnoj ustanovi za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, 13. 10. 2017. godine realizovana je obuka psihologa za korišćenje savremenog psihološkog inventara ličnosti, PAI. Obuku je organizovalo Udruženje psihologa Crne Gore u saradnji sa Javnom ustanovom Kakaricka gora i izdavačem ovog testa ,,Sinapsa edicije’’ iz Beograda.

Mogućnost da dobiju informacije, kao i detaljna objašnjenja upotrebe ovog testa dobilo je 22 psihologa sa područja Crne Gore. Obuku je održala doc. dr Dragana Đurić Jočić, koja je i urednica srpskog izdanja PAI inventara.

Organizacija obuke za primjenu PAI inventara ličnosti predstavlja korak više ka usavršavanju psihologa u Crnoj Gori, kao i njihovom kvalitetnijem radu sa klijentima/pacijentima/korisnicima u institucijama u kojima su zaposleni.

PAI je instrument namijenjen za kliničko ispitivanje osoba starijih od 18 godina. Riječ je o instrumentu koji je u svijetu, pored MMPI-2, na popisu najčešće primjenjivanih instrumenata za procjenu ličnosti u kliničkoj praksi i istraživanjima.

Obuka za primjenu testa samo je jedna od aktivnosti koja označava početak saradnje Udruženja psihologa Crne Gore i Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica.

     

    

 

Centar za primijenjenu psihologiju na sajmu knjiga 2017.

Centar za primenjenu psihologiju ove godine predstaviće svoja izdanja i edukacije na Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga koji se održava od 22. do 29.oktobra 2017.godine pod sloganom „Ključ je u knjigama”.

Štand Centra za primijenjenu psihologiju će biti postavljen u HALI 1-galerija Beogradskog sajma, obaveštavamo Vas da će tom prilikom izdanja Centra biti dostupna sa popustom i preko 40%.

Radno vrijeme Sajma za posjetioce je 22, 27, 28. i 29.oktobra od 10 do 21 časova, dok je od 23-26.oktobra radno vrijeme od 10 do 20 časova.