JAVNI POZIV za obuku za lica za podršku djetetu u postupcima u vezi sa porodičnim odnosima

               Ministarstvo pravde organizovaće obuku za lica za podršku djetetu u postupcima u vezi sa porodičnim odnosima tokom septembra 2017.godine.

            Shodno članu 317g stav 1 al.1,2,3,5,6 i 7 i stav 2 Porodičnog zakona ( „Službeni list CG“, broj 1/07 i „Službeni list Crne Gore“, broj 53/16), na poziv mogu da se prijave kandidati koji  ispunjavaju sljedeće uslove, da:

 

  – imaju završene specijalističke studije VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja iz oblasti socijalnog rada, psihologije, pedagogije, sociologije, defektologije ili specijalne pedagogije;

   – imaju najmanje pet godina radnog iskustva u struci;

   – imaju praktična iskustva iz oblasti porodičnih odnosa;

   – nijesu osuđivana za krivično djelo koje ih čini nedostojnim za obavljanje poslova lica za podršku;

   – se protiv njih ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se preduzima krivično gonjenje po službenoj dužnosti i

   – im nije izrečena mjera bezbjednosti zabrana obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti.

 

            Na javni poziv mogu se prijaviti i kandidati druge struke koji imaju završene specijalističke studije VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i koji uz naprijed  navedene uslove, posjeduju praktična znanja i iskustva iz ove oblasti.